Política de Privadesa

1. Responsable del tractament

 • INTATORE, SL
  Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona.
  CIF: B43027887
  Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • JOAQUIN OLIVA, SA
  Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona.
  CIF: A43008648
  Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • TARRAUTO MOTOR, SLU
  Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona.
  CIF: B43244805
  Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • TECNOTARRACO, SA
  Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona.
  CIF: A43282086
  Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • OLIVA MOTOR GAVARRES, SLU
  Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona.
  CIF: B62044219
  Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • OLIVA MOTOR GIRONA, SLU
  Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona.
  CIF: B55302400
  Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • NEW MOBILITY SOLUTIONS, SL
  Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona.
  CIF: B09854159
  Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • TÈCNICA 84, SLU
  Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona.
  CIF: B08838112
  Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com

(d'ara endavant, els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT)

2. Protecció de dades de caràcter personal

En accedir i utilitzar el Lloc Web està consentint de forma expressa al tractament de les seves dades respecte a aquesta Política de Privadesa, encara que ho fa de forma revocable i sense efectes retroactius. El seu accés a aquest Lloc Web està, per tant, subordinat a aquesta política, així com tota la legislació aplicable a què fa referència aquest apartat.

2.1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent, Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, “RGPD”) els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT informen que les dades personals que ens facilita, així com aquelles altres que ens faciliti durant la relació negocial/contractual, seran tractades amb la finalitat de: (i) gestionar el Lloc Web, (ii) atendre consultes o sol·licituds, (iii) gestionar candidatures d'ocupació, (iv) atendre i gestionar sol·licituds per participar en promocions i esdeveniments organitzats pels RESPONSABLES DEL TRACTAMENT, (v) prestar els serveis contractats de venda i/o postvenda, (vi) realitzar enquestes de satisfacció sobre la qualitat dels serveis prestats, (vii) donar compliment a les nostres obligacions legals, (viii) preservar la seguretat de persones, béns i instal·lacions mitjançant sistemes de videovigilància, (ix) enviament d'altres comunicacions comercials; (x) atendre qualsevol sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades.

2.2. Període de conservació de les vostres dades

Només conservarem les dades personals dels Usuaris en la mesura que les necessitem per tal de poder utilitzar-les segons la finalitat per a la qual van ser recollides, i segons la base jurídica del tractament d'aquesta.

Mantindrem les dades personals mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial amb l'Usuari, en compliment d'una obligació legal durant el temps que indiqui la llei i per motius comercials. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vostè no exerciti el dret de supressió, oposició al tractament de les seves dades, revocació del consentiment, o quan els responsables del tractament considerin que han deixat de ser necessaris per desenvolupar accions comercials, bé perquè no siguin adequades, pertinents o estiguin desactualitzats.

En tot cas, els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT es reserven el dret a mantenir les dades degudament bloquejades, sense donar-ne cap ús, mentre poden ser necessaris per a l'exercici o defensa de reclamacions o se'n pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del tractament , que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

Si ens ha deixat el seu currículum, es compromet i obliga, a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades personals per tal que la informació continguda als fitxers dels RESPONSABLES DEL TRACTAMENT estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En benefici del Candidat es conservaran les vostres dades personals durant un període màxim de dos anys, per tal que puguin ser utilitzades en futurs processos de selecció.

Les dades captades pels sistemes de videovigilància dels RESPONSABLES DEL TRACTAMENT seran suprimides en el termini màxim de 30 dies des de la seva captació, amb l'excepció dels supòsits en què constitueixin l'acreditació de la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions, cas en què seran remesos a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat o Òrgans judicials segons escaigui.

2.3. Legitimació

Els tractaments anteriorment descrits, són lícits atès que compleixen almenys amb una de les condicions següents regulades al RGPD:

 • L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
 • El tractament és necessari per a lexecució dun contracte en què linteressat és part o per laplicació a petició daquest de mesures precontractuals.
 • El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 • El tractament és necessari per protegir interessos vitals de linteressat o duna altra persona física.
 • El tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan el interessat sigui un nen.

2.4. Destinataris

En base al compliment de les obligacions legals establertes, els destinataris de les dades a més dels RESPONSABLES DEL TRACTAMENT ho seran aquelles altres entitats o organismes amb competències en la matèria.

2.5. Transferències internacionals

Les vostres dades podran ser comunicades circumstancialment a entitats ubicades fora de l'Espai Econòmic Europeu. contractuals tipus de la UE, o es disposi de la preceptiva autorització prèvia de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

2.6. Confidencialitat

Els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT es comprometen a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar les dades personals d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat , d'acord amb allò establert al RGPD.

2.7. Seguretat de les vostres dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades personals. no autoritzats, tal com exigeix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT garanteixen la custòdia de les dades objecte de

tractament, per a això adoptarà les mesures pertinents amb aquests fins, sempre de conformitat amb l'estat de la tecnologia en cada moment.

Les nostres mesures de seguretat són permanentment actualitzades d'acord amb el desenvolupament tecnològic i les obligacions de la normativa en protecció de dades.

En cas que tingueu preguntes sobre el tractament de les vostres dades personals, podeu adreçar-vos als RESPONSABLES DEL TRACTAMENT, els qui estan a la vostra disposició en cas que necessiteu informació addicional, vulgueu fer suggeriments o plantejar queixes.

Els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT no es responsabilitzen del tractament de les vostres dades personals de les pàgines web que no estiguin sota el dominio dels RESPONSABLES DEL TRACTAMENT, a les quals pugueu accedir a través dels diferents links que conté el nostre Lloc Web, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web que permeti un enllaç amb la nostra.

2.8. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 • Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en este cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades. Els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les vostres dades personals.
 • Dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si considera que el tractament no s'ajusta a l'RGPD.
 • Per exercir els drets, heu de verificar la vostra identitat mitjançant l'enviament del vostre DNI o un altre document acreditatiu legal.

L'exercici per part d'aquests drets està subjecte a determinades excepcions per motius d'interès general, com ara la prevenció o la detecció de delictes. Si exerciu algun d'aquests drets, comprovarem que està facultat realment per fer-ho, i us respondrem en el termini màxim d'un mes.

2.9. Social Plugins

Els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT utilitzen els anomenats Social Plugins de xarxes socials com Facebook, Twitter, Google+, etc.

Els Social Plugins del nostre Lloc Web es troben desactivats per defecte, és a dir, no s'activen ni envien dades a les nostres xarxes socials sense que l'Usuari de la web els activi. Per tant, per poder utilitzar els Social Plugins els ha d'activar prement-hi. La finalitat i objecte de la recollida de dades de les xarxes socials, els seus drets i opcions disponibles per a la protecció de les dades personals, es descriuen en els avisos de protecció de dades de cadascuna d'aquestes xarxes socials.

2.10. Tractament de l'adreça IP

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT podran registrar l'adreça IP (número d'identificació de l'accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si ). Aquesta informació també podrà ser emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

2.11. reCAPTCHA

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'aplica la política de privadesa de Google i les condicions del servei.