Avís Legal

1. Objecte

Aquest document té per objecte establir les Condicions Generals d'Ús d'aquest lloc o pàgina web, d'ara endavant “Lloc Web”.

INTATORE, SL es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals d'Ús a fi d'adequar-les a la legislació vigent aplicable a cada moment, les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat. Així mateix, INTATORE, SL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals d'Ús i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc Web.

Les presents Condicions Generals d'Ús no exclouen la possibilitat que determinats serveis del Lloc Web, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos, a més de les Condicions Generals d'Ús, a les seves pròpies condicions particulars (d'ara endavant, les “Condicions particulars”).

La utilització per part de l'Usuari de qualsevol dels serveis del Lloc Web suposa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d'Ús, així com a les Condicions Particulars que, si escau, siguin aplicables.

2. Titularitat del lloc web

Aquest Lloc Web és titularitat d'INTATORE, SL, amb domicili social a Ctra. Salou, Km. 1 – 43205 Reus (Tarragona) amb CIF B43027887. Es troba inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2051, Foli 141, Full T-30459, Inscripció 1a.

Per a qualsevol informació addicional, podeu adreçar-vos al telèfon 977 546 222, o bé al correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com

3. Condicions d'accés i utilització del lloc web

3.1. Usuaris

L'accés al Lloc Web d'INTATORE, SL, li atribueix la condició de “Usuari”, que accepta des d'aquest moment.

3.2. Necessitat de Registre

Amb caràcter general, per a l'accés als continguts i serveis del Lloc Web no caldrà el Registre de l'Usuari. Això no obstant, la utilització i/o subscripció a determinats continguts i serveis podrà estar condicionada al registre previ. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament assenyalada al mateix servei oa les Condicions Particulars que li siguin aplicables.

Quan sigui necessari que l'Usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, serà aplicable el que disposa l'apartat Política de Privadesa.

3.3. Obligacions de l'Usuari

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i/o serveis oferts per INTATORE, SL serà sota el seu risc i responsabilitat exclusiu.

Amb caràcter general, l'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, les Condicions Particulars que siguin aplicables, així com complir les advertències o instruccions d'ús especials contingudes en aquestes o en el Lloc Web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el Lloc Web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets d'INTATORE, SL, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general, de qualsevol tercer.

Per accedir a la informació continguda al Lloc Web i fer ús dels productes i/o serveis oferts, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes que portin a els menors a càrrec seu, d'acord amb la normativa vigent.

INTATORE, SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, INTATORE, SL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través d'aplicacions de comunicació o altres eines de participació.

3.4. Règim de responsabilitat

L'usuari coneix i accepta que el web no garanteix: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts; (iii) l'incompliment pels concessionaris o proveïdors de serveis de valor afegit de les regles generals d'ús del Lloc Web i les pautes i els compromisos per a la publicació dels anuncis i les seves activitats; (iv) l'absència de virus i/o altres components nocius al Lloc Web o al servidor que el suministra; (v) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'hi adoptin; (vi) la manca d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; i (vii) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions del Lloc Web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web; (viii) errors en preu, model, imatges, quilometratge, opcionals, equipament de sèrie del vehicle anunciat, i aquests errors no són en cap cas de caràcter contractual.

Sense perjudici d'això, INTATORE, SL farà els millors esforços per garantir el funcionament del Lloc Web i reduir al mínim els errors del sistema i els seus continguts.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual del dominio del Lloc Web, així com dels seus continguts (dades, textos, informacions, logos, imatges, sons, vídeos, dissenys, icones, botons, programari, noms comercials, dibuixos, gràfics, vincles, etc .) pertanyen, bé a INTATORE, SL, bé a tercers titulars que li han cedit els seus drets, per la qual cosa cap Usuari està autoritzat a fer-ne ús.

Només s'autoritza la utilització del Lloc Web amb finalitats informatives i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'Usuari, l'únic responsable del mal ús d'aquests.

Les dades, textos, informacions, gràfics o vincles publicats al Lloc Web són recopilats amb efectes merament informatius per a totes aquelles persones interessades en aquests, sense que el seu accés, generi relació comercial, contractual o professional entre els Usuaris i INTATORE, SL

En cap cas, s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels drets esmentats ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i en especial, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l'autorització prèvia expressa d'INTATORE, SL, o dels tercers titulars corresponents. No es podrà establir cap enllaç al Lloc Web des de qualsevol altre web sense el previ i exprés consentiment de INTATORE, SL i/o dels tercers afectats.

Aquestes conductes podran donar lloc a l'exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre a INTATORE, SL en l'exercici dels seus drets i/o els tercers afectats.

5. Marques comercials i registrals

Excepte indicació contrària, totes les Marques dels vehicles exhibides al Lloc Web estan emparades pels drets de la pròpia Marca, incloent totes les plaques identificatives de model, logotips i emblemes corporatius, els drets de Marca dels quals pertanyen.

INTATORE, SL i totes les denominacions que incloguin el terme INTATORE, SL són marques registrades, i n'està prohibida la reproducció, imitació, utilització o inserció d'aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

6. Links

En aquest Lloc Web trobareu enllaços o hipervincles a altres llocs web. Volem cridar la seva atenció sobre el fet que INTATORE, SL no té cap influència ni control sobre els continguts i el disseny d'aquests i, per tant, no es fa responsable de l'actualització i/o qualitat de la informació proporcionada en aquests. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

7. Exclusió de garanties i responsabilitat

7.1. Disponibilitat i Continuïtat del Lloc Web

INTATORE, SL no garanteix el correcte funcionament respecte a la disponibilitat i continuïtat del nostre Lloc Web. En conseqüència, INTATORE, SL queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del funcionament incorrecte o interrupcions.

L'Usuari té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre Lloc Web, que origini una sobrecàrrega de funcionament excessiva als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el funcionament normal del Lloc Web.

INTATORE, SL no es fa responsable, amb els límits establerts a la legislació vigent, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar com a conseqüència de la indisponibilitat, fallades d'accés i manca de continuïtat del Lloc Web.

7.2. Continguts i Serveis d'INTATORE, SL 

INTATORE, SL respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament creats per INTATORE, SL Aquesta responsabilitat queda exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l'Usuari no sigui l'adequada per permetre l'ús correcte dels serveis d'Internet prestats per INTATORE, SL

7.3. Continguts i Serveis de tercers

INTATORE, SL no controla prèviament, aprova, ni fa propis els continguts, serveis, opinions, comunicacions, dades, arxius, productes i qualsevol mena d'informació de tercers, persones jurídiques o físiques, recollits al Lloc Web. De la mateixa manera, no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, informacions i Serveis de tercers al Lloc Web.

INTATORE, SL no serà responsable, ni indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i contractació dels continguts i dels serveis de tercers al Lloc Web, així com de la manca de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat.

INTATORE, SL no serà responsable, ni indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l'Usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

L'exoneració de responsabilitat assenyalada als paràgrafs anteriors s'aplicarà en el cas que INTATORE, SL no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o si la tinguessin actuïn amb diligència per retirar les dades i continguts o fer impossible accedir-hi.

7.4. Conducta dels Usuaris

INTATORE, SL no garanteix que els Usuaris del Lloc Web utilitzin els continguts i/o serveis d'aquest de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, ni les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, les Condicions Particulars que resultin aplicables. Així mateix, no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades proporcionades pels usuaris.

INTATORE, SL no serà responsable, indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització dels serveis i continguts del Lloc Web per part dels Usuaris o que puguin derivar-se de la manca de veracitat, exactitud i/o autenticitat de les dades o informacions proporcionades pels Usuaris, o de la suplantació de la identitat d'un tercer efectuada per un Usuari a qualsevol classe d'actuació a través del Lloc Web.

L'Usuari reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre Lloc Web, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

8. Contractació amb tercers a través del lloc web

L'Usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, si escau, formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través del Lloc Web, així com la seva participació en concursos, promocions, compravenda de béns o serveis, s'entenen realitzats única i exclusivament entre l'usuari i l'anunciant i/o tercera persona. En conseqüència, l'Usuari accepta que INTATORE, SL no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través del Lloc Web.

9. Dispositius tècnics denllaç

El Lloc Web posa a disposició de l'Usuari dispositius tècnics d'enllaç i eines de cerca que permeten a l'Usuari accedir a llocs web titularitat d'altres entitats (enllaços).

L'Usuari reconeix i accepta que la utilització dels serveis i continguts de les websites enllaçades serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera a INTATORE, SL de qualsevol responsabilitat sobre disponibilitat tècnica de les websites enllaçades, la qualitat, fiabilitat, exactitud i/o veracitat dels serveis, informacions, elements i/o continguts als quals l'Usuari pugui accedir-hi i als directoris de cerca inclosos al Lloc Web.

INTATORE, SL no serà responsable, indirectament ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de: a) el funcionament, indisponibilitat, inaccessibilitat i l'absència de continuïtat de les websites enllaçades i/o els directoris de cerca disponibles; b) la manca de manteniment i actualització dels continguts i serveis continguts a les websites enllaçades; c) la manca de qualitat, inexactitud, il·licitud, inutilitat dels continguts i serveis de les websites enllaçades.

L'exoneració de responsabilitat assenyalada als paràgrafs anteriors s'aplicarà en el cas que INTATORE, SL no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remet és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització o , si la tingués, actuï amb diligència per retirar les dades i continguts o fer impossible accedir-hi.

10. Dret dexclusió

Sense perjudici de la responsabilitat per danys i perjudicis que se'n pogués derivar, INTATORE, SL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu lloc web i/o els serveis i/o productes oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús i/o les Condicions Particulars que, si s'escau, siguin aplicables.

11. Durada i terminació

La prestació dels serveis i/o continguts del Lloc Web té una durada indefinida. Sense perjudici d'això, INTATORE, SL està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei i del Lloc Web i/o de qualsevol dels serveis, sense perjudici de la qual cosa s'hagués disposat sobre això en les corresponents condicions particulars.

12. Legislació aplicable i jurisprudència

INTATORE, SL farà ús de les accions civils o penals que per llei correspongui, davant de qualsevol utilització indeguda del seu dominio del Lloc Web. La relació entre INTATORE, SL i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i se sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols competents.